SzMSz

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5
1.1 Alapadatok 5
a.) A nevelési - oktatási intézmény 5
b.) Az intézmény alapítója 5
c.) Az intézmény fenntartója 5
d.) A kollégium alapító okirata 6
e.) Az intézmény jogállása 6
f.) Az intézmény tevékenysége 6
1.2. A SZMSZ célja, tartalma 6
1.3. Jogszabályi háttér 6
1.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása és megtekintése 7
1.5. Az SZMSZ személyi és időbeli hatálya 7
2. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, FELADATAI 7
2.1. Az igazgató 7
2.1.1. A kiadmányozás szabályai 8
2.2 Az igazgató helyettesítésének rendje 9
2.3. Az igazgatóhelyettes 9
2.4. A gazdasági vezető 9
2.5. A vezetők benntartózkodásának rendje 10
3. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, ALKALMAZOTTAI 10
3.1. A nevelőtestület 10
3.2. Szakmai munkaközösség 11
3.3. A pedagógus 11
3.3.1. A pedagógusok intézményben tartózkodásának rendje 12
3.3.2. Csoportvezetők 12
3.4. A kollégium alkalmazottai 12
3.5. Az alkalmazottak más irányú munkaviszonya 12
3.6. Diákönkormányzat 13
3.6.1. Részvétel a diákönkormányzatban 13
3.6.2. A működési feltételek biztosítása 13
3.7. A kollégiumi csoportok 13
3.8. A Szülői Szervezet 13
3.8.1. A Szülői Szervezet működése 13
3.8.2. Kapcsolattartás a Szülői Szervezettel 13
3.8.3. A Szülői Szervezet jogosítványai 13
4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 14
4.1. A működés rendje, a kollégium nyitvatartása 14
4.1.1. A kollégium napi és heti rendje (Házirend kivonat) 14
4.1.2. Látogatók belépésének, benntartózkodásának rendje 15
4.1.3. A tanulók fogadásának rendje 15
4.2. Intézmény dolgozóinak, tanulóinak munkarendje 15
4.2.1. A pedagógusok munkarendje 15
4.2.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje 16
4.2.3. Az intézmény tanulóinak munkarendje (a házirend) 16
4.3. Térítési díjak 16
4.4. Tanulók felvétele 16
4.5. Belépés és benntartózkodás rendje azok számára, akik nem állnak jogviszonyban …. 17
4.6. Létesítmények használata 17
4.7. Az intézmény helységeinek bérbeadási rendje 18
5. A KOLLÉGISTÁK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 18
5.1. A tanulók jutalmazásának elvei, és formái 18
5.2. Fegyelmező és fegyelmi intézkedések 18
a) fegyelmező intézkedések: 19
b) fegyelmi intézkedések: 19
c) a kollégiumban alkalmazott fegyelmi fokozatok: 20
5.4. A tanulók kártérítési felelőssége 20
5.5. A tanulói hiányzás igazolása 20
5.5.1. A tanulói késések kezelési rendje 22
6. A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK 22
6.1. Kötelező foglalkozások 22
6.2. Választható foglalkozások 22
7. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 22
8. BELSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE 23
8.1. Az igazgatóság és a nevelőtestület 23
8.2. Az igazgató és a tanulók 23
8.3. A nevelők és a tanulók 23
8.4. A Szülők tájékoztatási formái 23
8.4.1. Szülői értekezlet 23
8.4.2. Egyéni tanári fogadóóra 23
8.5. A kollégium alapdokumentumainak hozzáférhetősége 23
9. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE 24
9.1. Kapcsolat a helyi Egyházi Közösségekkel 24
9.2. Kapcsolat a fenntartóval 24
9.3. Kapcsolat pedagógiai, szakmai téren 24
9.4. Kapcsolat egyéb ügyek terén 24
10. ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS 25
10.1. A kollégiumban rendezendő ünnepek 25
10.2. A hagyományápolás külsőségei 25
11. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 25
12. EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET, BALESETVÉDELEM, MUNKAVÉDELEM 25
13. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 26
14. EGYÉB, MÉG NEM SZABÁLYOZOTT TÉMÁK 26
14.1. Aláírási és pecséthasználati jogkör 26
14.2. Elektronikus okiratok és nyomtatványok hitelesítésének és tárolásának rendje. 26
14.3. A reklámtevékenység szabályozása 26
15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28
16. MELLÉKLETEK 29
1.sz. melléklet Alapító okirat 29
2.sz.melléklet Az igazgató munkaköri leírása 31
3.sz.melléklet A pedagógusok munkaköri leírása 32
4.sz.melléklet A pedagógiai felügyelő munkaköri leírása 33
5.sz.melléklet A portások munkaköri leírása 34
6.sz.melléklet Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 36
1. Az intézmény ügyvitelének rendje 38
1.1. Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak 38
1.2. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása felügyelete 38
1.3. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei 39
1.4. Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok 39
1.5. Felvilágosítás hivatalos ügyekben 39
1.6. A kollégiumi bélyegzők 40
2. Az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 40
2.1. Az iratkezelés 40
2.2. Irat 40
2.3. Irattári anyag 40
2.4. Levéltári anyag 40
2.5. Irattári terv 40
2.6. Az iratkezelési szabályzat 40
3. A küldemények átvétele és felbontása 41
4. Az iktatás 41
5. Kiadványozás 42
5.1. A kiadványozás szabályai 42


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A kaposvári Szent Imre Kollégium működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezése-ket, - a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt) felhatalmazása, a 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, és a 20 /2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben megha-tározottak alapján, - a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A működési szabályzat hatálya kiterjed a kollégium valamennyi dolgozójára, diákjára, és a kollégisták szülei-re / gondviselőjükre.

1.1 Alapadatok

a.) A nevelési - oktatási intézmény
Elnevezése: Szent Imre Kollégium
OM azonosító: 100819
Székhelye: 7400 Kaposvár
Németh István fasor 2.
Tel: +3630/ 206-08 45; +3630/ 788 -36 50;
Honlapja www.szentimrekollegium.hu

Az alapító : KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE
Címe: 7400 Kaposvár Zárda u. 4.
Tel: 82/ 511 – 718
Képviselője: Balás Béla megyéspüspök

A fenntartó : KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE
Címe: 7400 Kaposvár Zárda u. 4.
Tel: 82/ 511 – 718
Képviselője: Balás Béla megyéspüspök
- jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot
- működteti a kollégiumot
- jóváhagyja és ellenőrzi a kollégium költségvetését, és gazdálkodását
- kinevezi az igazgatót
- felügyeleti joggal rendelkezik, /gyakorolja a Magyar Katolikus Püspökkari Titkárság Oktatási Osztálya által jóváhagyott felügyeleti jogokat/
- vitás kérdésekben dönt
1999. május 14-én kelt
Módosítására 2015. május 20- án került sor. / 1.sz. melléklet/

A kollégium a Kaposvári Egyházmegye irányítása alatt álló önálló jogi személy, képviselője az igaz-gató. Vezetőjét a kaposvári megyéspüspök nevezi ki.

Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint, közneveléshez tartozó kollégiumi nevelés, amelyek értelmében a tanulókat felkészíti a keresztény életre, és lakhatási lehetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akiknek erre az általános, vagy középiskolai tanulmányok elvégzéséhez szükségük van.

A szabályzat célja az intézmény szervezeti felépítésének meghatározása. A pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer hatékony megvalósításához intézményünk működésének, belső rendjének kialakítása, a belső és külső kapcsolatok szabályozása és azoknak a rendelkezéseknek a megfogalmazá-sa, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe.
Az intézmény céljai: A katolikus intézményben, mint az egyház „képviselőjének” egyetemes küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, aminek meg kell valósulnia a katolikus intézményekben is. Ezt csak tagjai közösségében tudja megélni, ezért fontos, hogy a pedagógusok, és a kollégiummal kapcsolatban álló más alkalmazottak is, mind szakmailag, mind személyes hitükben példát mutassanak a rájuk bízottaknak.
Az intézmény alapdokumentumai:

• Alapító okirat
• Pedagógiai Program
• Éves munkaterv

A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok:
• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban: NKt.)
• 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.)
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: R.)
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
• az aktuális tanév rendjére vonatkozó EMMI rendelet
A Kollégium SZMSZ-ét az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület a 2015. április 14 - én megtartott testületi értekezletén elfogadta.
Jelen SZMSZ-t a tanulók, szüleik, az intézménnyel munkaviszonyba állók és más érdeklődők személyesen megtekinthetik munkaidő alatt a tanáriban, vagy az igazgatói irodában, továbbá minden korlátozás nélkül az intézmény honlapján. Tartalmáról és előírásairól az igazgató, egy telefonon egyeztetett időpontban további tájékoztatást ad.

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, mindazokra, akik a fenti jogszabályok hatálya alatt állnak1*, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.
A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az in-tézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.
Az SZMSZ 2015. június 1-én lép hatályba, és határozatlan időre szól. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző SZMSZ-e.

[1*] 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1.§ b) c) d)


Az intézmény egyszemélyű felelős vezetője az igazgató. Az igazgató, vezetői tevékenységét szakkép-zett gazdasági vezető közreműködésével (vállalkozói szerződés alapján) látja el. Az igazgató jogállását, munkavégzését a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott alkalmazottakra vonatkozó jogsza-bályok határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Köznevelési Törvény és a munkaszerződést kiegészítő, írásban rögzített munkaköri leírás / 2. sz. melléklet / határozza meg.
Az igazgató jogállását a Nkt. és más vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Az igazgató ellátja a jogszabályok által a hatáskörébe utalt feladatokat.

Kizárólagos jogkörébe tartozik:

• képviselni az intézményt,
• a hatályos jogszabályok megismerése és betartása,
• dönteni az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe,
• gyakorolni az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, (munkaszerződések megkötése és a felmondás)
• műszaki" és "kisegítő" munkakörbe besorolt alkalmazottak mindennapi munkájának közvetlen irányí-tása
• az SZMSZ és a Pedagógiai Program, valamint más, a jogszabályokban előírt szabályzatok és dokumentumok elkészítése,
vagy elkészíttetése és azok előterjesztése, elfogadtatása,
• a pedagógiai munka és a szülőkkel való kapcsolattartás ellenőrzése
• fegyelmi ügyek lefolytatása, majd ezekben dönteni
• nevelőtestületi értekezletek összehívása, levezetése,
• posta felbontása, iktatás elrendelése,
• hivatalos iratok aláírása,
• munkaügyi vitákban és kérdésekben döntést hozni,
• a fenntartó egyetértésének megszerzése után az igazgatóhelyettes megbízása,
• a gazdasági ügyek teljes felügyelete, ellenjegyzési, utalványozás jogok gyakorlása,
• a foglalkozás-egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, és a kockázatbecsléssel kapcsolatos fela-datok közvetlen irányítása és ellenőrzése
• a költségvetés elkészítése és felterjesztése,
• „vagyonvédelmi” körbe tartozó intézkedések
• foglalkozások látogatása, azok megbeszélése a pedagógusokkal,

Az igazgató esetenként (a körülményeknek megfelelően) az utalványozási jogát átruházhatja az őt helyettesítő pedagógusra.
 
A kollégiumban a kiadmányozás szabályait az „Ügyviteli és iratkezelési szabályzat” tartalmazza, amely így rendelkezik:
„A kiadmány a kollégiumi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. számára készült hivatalos irat. Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadmány tervezetét. A kiadmány tervezetének tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő kiadmánnyal.
Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozónak. Hivatalos irat az intézményben csak kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet.
Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók ren-delkeznek: igazgató: minden irat esetében;
Az ügyintéző által benyújtott tervezetet a kiadmányozási joggal rendelkező dolgozó, a kiadványozás engedélyezése esetén “K” jelzéssel, dátummal és aláírásával látja el, valamint rendelkezik a tisztázás módjáról (gépelés, sokszorosítás stb.) A kiadmányozásra engedélyezett tervezetet egy megbízott pedagógus tisztázza.
A tisztázással kapcsolatos előírások:
 1. tisztázni csak “K” betűvel, dátummal és aláírással ellátott tervezetet szabad (ettől eltekinteni csak az igazgató külön utasítására lehet) ;
 2. a tisztázatnak szó szerint meg kell egyeznie a tervezet szövegével;
 3. a tisztázatnak tartalmilag és formailag meg kell felelnie az iratkezelési szabályzat 5.1. pontjában megfogalmazott követelményeknek;
 4. tisztázás után a kiadványozó eredeti aláírásával kell ellátni az iratokat.
 5. az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény körbélyegzőjének lenyoma-tával is
5.2.Az intézmény hivatalos iratainak (kiadványainak) tartalmi és formai követelményei 
a.) A kiadmány felső részén:
az intézmény megnevezése, címe, telefonszámai, honlapjának neve

b.) A kiadmány bal felső részén:
a címzett neve, címe, ügyintézője,

c.) A kiadmány jobb felső részén:
az ügy iktatószáma;
az ügy tárgya;
az ügyintéző neve
a mellékletek darabszáma.

d.) A kiadmány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is).
e.) Az aláíró neve, hivatali beosztása
f.) Keltezés
g.) Aláírás
h.) Eredeti ügyiraton az intézmény körbélyegzőjének lenyomata
i.) Az “sk.” jelzés esetén a hitelesítés.”


Az igazgatót váratlan távollét (akadályoztatás) esetén, - azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az éppen ügyeletet teljesítő pedagógus helyettesíti.
Az igazgatót akadályoztatása esetén, teljes felelősséggel, az általa írásban, ideiglenesen megbízott helyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén, a megbízott helyettes gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott jogokat is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét (akadályoztatás). A megbízott helyettes feladatait az igazgató írásban határozza meg. A megbízott helyettest, akadályoztatása esetén a kollégiumban ügyeletet ellátó pedagógus helyettesíti.


Az érvényes jogszabályoknak megfelelően, és a fenntartó döntése alapján az intézményben nincs igazgatóhelyettes.


Az intézményben a gazdasági ügyek intézése megbízási szerződéssel történik. A feladatokat, a felek kötelezettségeit a Szerződés tartalmazza.
Az intézmény önállóan gazdálkodik, a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetésnek megfelelően, az érvényes jogszabályok és az intézmény belső szabályzatai alapján.


Az intézmény nyitvatartási ideje alatt, - vasárnap 1500 és péntek délután 1600 között, - az igazgató a kéthetente kiadott munkabeosztás rendje szerint tartózkodik az intézményben. Ennek értelmében hétfőn-ként 9.30 – 12.00 között, szerdán 17.00 – 22.00 között és csütörtökön 10.00 – 13.00 között.
Ettől eltérő időpontokban az igazgatót az SzMSz 2.2. pontjába foglaltak szerint meghatározott nevelő helyettesíti. Általános benntartózkodási és helyettesítési szabály, hogy az igazgató távolléte esetén az ügyeletes nevelő tekintendő intézkedésre jogosult vezetőnek.

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak, pedagógiai felügyelőinek közössége, nevelési és okta-tási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. (Nkt. 70§) A nevelőtes-tület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az ide vonatkozó jogszabályok2*   határozzák meg.

A kollégium életével, hivatalos ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták - a tájékoztatást szolgáló anyagok kivételével - szolgálati titkok, ezt a nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni.

 • A nevelőtestület döntéseit értekezleten nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a külön jogszabályokban meghatározott eseteket.
 • A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. A nevelőtestület rendes értekezletei: alakuló-tanévnyitó, tanévzáró értekezletek.
 • A nevelőtestület értekezleteit az intézmény munkatervében meghatározott napirenddel és időpont-okban az intézmény igazgatója hívja össze.
 • Az igazgató rendkívüli nevelési értekezlet vagy munkaértekezlet összehívásáról a napirend legké-sőbb három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
 • A nevelőtestületi értekezletet az intézmény igazgatója készíti elő, és vezeti le.
 • a tanévnyitó, a tanévzáró értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni,
 • a tanévzáró értekezletre minden pedagógus éves beszámolót készít,
A nevelőtestület javaslattévő jogköre kiterjed az intézményi élettel kapcsolatos minden kérdésre.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a plusz 1 fő kéri, illetve ha az intézmény igazgatója vagy az intézmény vezetősége ezt indokoltnak tartja.
- nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van;
- a nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással is dönthet.

A nevelőtestület az igazgató előterjesztése alapján tárgyalja, és dönt a következőkről:
 •  a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról, módosításáról
 •  a Pedagógiai Program elfogadásáról, módosításáról
 •  a kollégium éves Foglalkozási tervének elfogadásáról
 •  a Házirend elfogadásáról, módosításáról
 •  az Éves munkaterv elfogadásáról
 •  fegyelmi ügyekről
 •  a kollégiumi munkára irányuló, átfogó beszámolók, elemzések elfogadásáról
 •  a diákönkormányzat SZMSZ - ének jóváhagyásáról
 •  a nevelőtestületi jogkörök átruházásáról
 
Az igazgató, - a jelentős ( 20 oldalt meghaladó) dokumentációt igénylő kérdések esetében, - írásos előter-jesztést készít, és ezt az értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a pedagógusoknak. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség (amennyiben van) képviselőjét meg kell hívni. Meg lehet hívni a diákönkormányzat (amennyiben van) tanuló képviselőjét is.

 
[2*] 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznev. int. névhasználatáról
      2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről


Az intézményben nem működik szakmai munkaközösség.

Minden pedagógusnak tudnia kell, hogy elsősorban élete példájával nevel, és ez egyaránt igaz a kollé-giumban és a kollégiumon kívül mutatott magatartására is. A kollégium tanulóitól, és azok hozzátartozóitól, - a mindennapi életben szokásos figyelmességeken kívül, - ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el. A hivatali titkokra és az adatvédelemre vonatkozó szabályokat mindenkor szem előtt kell tartania. A kollégiumi életet figyelve - esetleg saját munkakörén túl is - segítse a közösség tagjaiban rejlő, emberi és keresztény értékek kibontakoztatását. Mindenben, de különösen személyes ügyekben soha ne feledkezzen meg a szeretet diktálta odafigyelésről és a diszkrécióról. Esetleges akadályoztatását időben jelezze!

Munkaköri kötelességeit a munkaköri leírás tartalmazza / 3. sz. melléklet /. Munkaidejét a Mt. és a Knt. szabályait figyelembe véve az igazgató határozza meg. A pedagógusok megegyezés alapján, a Munkaszerződésükben rögzítettek szerint pedagógusi és pedagógiai felügyelői munkakörökben együttesen alkalmazhatók. A pedagógusok pontos munkabeosztása, - a helyben szokásos módon, - a tanáriban kifüg-gesztve található. A kötelező heti munkaidő 40 óra.

A pedagógusok az ügyeletet pedagógiai felügyelői munkakörben látják el. Az ügyeletben töltött időre, és túlórák elszámolására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak érvényesek. Esetleges akadá-lyoztatásukat időben jelezzék. A kollégium elhagyására, munkaidő-cserére csak komoly ok (betegség) miatt és a helyettesítés megszervezése mellett kerülhet sor.

Tanév végén a pedagógusok akkor kezdhetik meg szabadságukat, ha az adminisztrációs munkáikat elvégezték, az iratokat rendben lezárva leadták az igazgatónak, és a rájuk bízott feladatokat elvégezték.

A pedagógusok az igazgató által elkészített munkabeosztás szerint kötelesek a kollégiumban tartóz-kodni. A munkaidő-beosztást a tanáriban ki kell tenni, és minden érintett kézhez kapja. A kollégiumban a jogszabályoknak megfelelően kell biztosítani a diákok felügyeletét, a munkaidő beosztások ennek figye-lembevételével készülnek.

A pedagógusok, akadályoztatásuk esetén a lehető leghamarabb értesítsék az intézmény vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt.


A csoportvezetőt az igazgató bízza meg. A megbízás általában az adott tanévre érvényes. A csoportvezető feladatait a pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.

A nevelés hatékonyságának érdekében kollégium minden alkalmazottja köteles az SZMSZ - ben és a Házirendben foglaltakat betartani, és betartatni. A kollégium tanulóitól, és hozzátartozóiktól - a mindennapi életben szokásos figyelmességeken kívül - ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt egyetlen alkalmazott se fogadhat el. A kollégium életével, hivatalos ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták - a tájékoztatást szolgáló anyagok kivételével - szolgálati titkok, ezt minden alkalmazott köteles megőrizni.
Az alkalmazottak közvetlen irányítása az igazgató hatáskörébe tartozik. Munkaköri kötelességeiket a munkaköri leírásaik tartalmazzák / 5-6-7. sz. melléklet /. Munkabeosztásuk elkészítéséért, és munkájuk ellenőrzéséért az igazgató, vagy az általa megbízott személy felel.
Az intézmény alkalmazottjának bármilyen más munkaviszony létesítéséhez rendelkeznie kell az igaz-gató jóváhagyásával. A dolgozó csak olyan munkaviszonyt vállalhat el és tölthet be (a munkaviszony for-májára való tekintet nélkül) amely összeegyeztethető a katolikus nevelési-oktatási intézmény pedagógiai elveivel, erkölcsi követelményeivel, s amelyet ellátva az se a kollégium, se az ott dolgozók tekintélyét nem csökkenti az intézményben nevelt-tanított gyermekek előtt.
Ha az alkalmazott, – különösen az igazgató tudta és engedélye nélkül, - katolikus intézmény munkavállalójához méltatlan munkát vállal, ez önmagában elegendő ok munkaviszonya azonnali és végkielégítés nélküli megszüntetésére.
Valamennyi tanulónak jogában áll – megfelelő módon és formában – véleményt nyilvánítani az intéz-mény életét érintő kérdésekben. Mindez diákönkormányzaton keresztül történhet szervezett formában. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoz-hatnak létre. (Nkt. 120.§) A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. DÖK jogosítványait az intézményi diákönkormányzat vezetősége illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik.


Az intézmény diákönkormányzatának működését a hatályos jogszabályok határozzák meg. Munkáját, a diákönkormányzatot segítő pedagógus koordinálja a tanulók és a tantestület bevonásával. Az intézményi diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja.

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzatban folytatott munkához a feltételeket. A diákönkormányzat céljainak, feladatainak megvalósításához használhatja az intézmény eszközeit, leve-lezését a kollégium terhére intézheti. A diákönkormányzat által létrehozott diákkörök – igazgatói engedély-lyel – használhatják az intézmény helyiségeit, vagy szabadtéri területét.


Az igazgató, - a nevelőtestülettel megbeszélve, és véleményének meghallgatása után, - minden évben csoportokra osztja a kollégiumba felvett diákokat. A csoportok élén a csoportvezető áll, akit az igazgató nevez ki. A csoportvezetők feladatait a pedagógusok munkaköri leírása tartalmazza.


A szülői szervezetek működését a nemzeti köznevelésről szóló törvény valamint a kiegészítő jog-szabályok határozzák meg.
 
Az intézményi Szülői Szervezet részére az igazgató tanévenként legalább két alkalommal tájékoz-tatást ad az intézmény működéséről.


A szülői szervezet véleményét ki kell kérni:
• az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
• a Házirend elfogadása előtt.


A kollégium hetes rendszerben működik. Vasárnap 1500-tól péntek délután 1600-ig van folyamatosan nyitva. Szükség esetén, - váratlan időjárás, iskolai program, stb. -, az adott helyzetnek megfelelően változik a kollégium nyitvatartása. A kollégiumi-év pontos rendjét az aktuális tanév éves munkaterve rögzíti.
A nyári szünet ügyeleti rendjét és munkabeosztását az igazgató határozza meg.
A tanulók felügyeletét a kollégiumban pedagógusok és pedagógiai asszisztensek látják el.
A tanulási idő nyugalmának védelme mindenkinek kötelessége. A tanulók hivatalos ügyeiket 1400- 2000 között intézhetik a tanári szobában.


NAPIREND / HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK /


630 Ébresztő
700-715 Indulás az iskolába
800-1530 Tanítás, Ebéd, Kimenő
1535-1615 Szigorú szilencium /stúdium/ (C,D)
1615-1625 Szünet
1625-1710 Szigorú szilencium /stúdium/ (B,C,D)
1710-1720 Szünet
1720-1800 Szigorú szilencium /stúdium / (A,B,C,D)
1800 - 1900 Vacsora, Kimenő az 5 - 8. évfolyamnak
           - 1930 Kimenő a 9-10. évfolyamnak
           - 2000 Kimenő a 11-12. évfolyamnak
2015 -2100 Foglalkozások / csoportmegbeszélés, FÓRUM, diákkör stb.
Lelki program / hetente egyszer kötelező
2140- Készülődés lefekvéshez
2200- VILLANYOLTÁS /éjszakai pihenés /

PÉNTEKI rend általában :
Ebédig úgy, mint a többi napokon. Hazautazás. 1600 -ig el kell hagyni a kollégiumot!


/VASÁRNAP/
Érkezés 1500 - tól de legkésőbb 2000 - ig. Utána javasolt tanulási idő.
2100 -től minden úgy, mint a hétköznapokon.


/ PÉNTEK, hosszú /
630 Ébresztő
700 Indulás az iskolába
800 - 1750 Tanítás, Ebéd, Kimenő
1800 - Vacsora majd esti, közösségépítő program,
2200 - Villanyoltás /éjszakai pihenő


A kollégium lakói vasárnap 1800 - 2000 között, és hétfőtől csütörtökig 1330 - 1530 és 1800 - 2000 között, pénteken 1300 - 1600 között fogadhatnak látogatót a kollégium erre kijelölt helységeiben; földszinten a nagyterem, és a földszinti tanuló, előtér. (Látogató: minden olyan személy, aki a kollégiummal nincs közvetlen jogviszonyban.) Az ügyeletes nevelőtanárt értesíteni kell a látogatás tényéről. A jelzés a portások kötelessége. Látogató az emeleti helyiségekbe, és különösen a kollégiumi szobákba csak előzetes nevelőtanári engedéllyel mehet fel.

Tanulási idő és foglalkozások ideje alatt látogatót fogadni, - diáknak és pedagógusnak egyaránt, - csak nagyon indokolt esetben lehet. Külön kérésre az igazgató engedélyezheti, hogy a kollégisták barátai, osztálytársai egy-egy foglalkozáson, közösségi programon részt vegyenek.
Aki illetéktelen személy kollégiumi tartózkodását elősegíti, súlyos fegyelemsértést követ el, amelynek különleges esetben, (pl. éjszaka ) igazgatói megrovás is lehet a következménye.


A kollégisták vasárnap, (illetve a hét első munkanapját megelőző napon) 1500-tól érkeznek vissza a kollégiumba, amely ezután folyamatosan nyitva van pénteken 1600-ig (vagy a hét utolsó munkanapján 1600-ig). A diákok felügyeletéről ezidő alatt pedagógusok és pedagógiai felügyelők gondoskodnak.


A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató határozza meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőinek javaslatait. A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt legalább 10 perccel a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni!


A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legké sőbb az adott munkanapon reggel 7.45-ig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt a foglalkozás elhagyására.

A munkatervtől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a foglalkozás elcserélését a intézmény igazgatója engedélyezheti.

A pedagógusokat a kötelező óraszámon felüli, - a nevelő-oktató munkával összefüggő, - feladatokkal az intézmény vezetője bízza meg.

Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 
4.2.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje
Az intézményben az alábbi nem pedagógus közalkalmazottak segítik a nevelő-oktató munkát közvetlenül: pedagógiai felügyelő.

A nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét – a Munka Törvénykönyve alapján, - az intézmény zavarta-lan működése érdekében az igazgató határozza meg. A napi munkaidő beosztásokat a törvényes munka-időre és pihenőidőre vonatkozó szabályok szem előtt tartásával az igazgató készíti el.

Az alkalmazottak a munkaidő-beosztás változtatására irányuló kéréseiket írásban, és lehetőleg az aktuális napot megelőző 8. napig jelzik az igazgatónak. A módosításra irányuló kérések beadásakor is a kölcsönös odafigyelés és diszkréció várható el.


Az intézményi rendszabályok (Házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint az intézmény belső rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok ügyelnek.

A kollégium által megrendelt vacsorákért a térítési díjat az érvényes jogszabályoknak, fenntartói utasításoknak megfelelően az igazgató szedi be. A szülőt a befizetendő összegről és a befizetés napjáról a helyben szokásos módon (bejárati ajtóra függesztve) tájékoztatjuk.

A tanulói jogviszony bármilyen okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletfizetés visszatérítésről egy hónapon belül az igazgató intézkedik.

A jelentkezés idejét, a felvétel módját a helyi szokásoknak (postai úton, levélben) ill. a jogszabályi feltételeknek megfelelően az igazgató ismerteti.

A kollégiumba felvételt nyerhet minden 10 - 21 év közötti, alap, vagy középfokú oktatásban részt vevő diák, aki a kollégium szellemiségét és a Házirend előírásait elfogadja. A felvételi kérelem elbírálásánál ez a legfontosabb szempont. A kollégiumba történő felvételről az igazgató dönt a fenntartóval egyeztetett álláspontok alapján.

Beköltözéskor minden kollégista kitölt egy Adatlapot. Ennek a szülő / gondviselő általi aláírásával jön létre a diák kollégiumi jogviszonya. Ha a kollégista nagykorú a

Jelentkezési lapot és az Adatlapot ő is aláírhatja.

A kollégium lakói vasárnap 1800 - 2000 között, és hétfőtől csütörtökig 1330 - 1530 és 1800 - 2000 között, pénteken 1300 - 1600 között fogadhatnak látogatót a kollégium erre kijelölt helységeiben; földszinten a nagyterem, és a földszinti tanuló, előtér. (Látogató: minden olyan személy, aki a kollégiummal nincs közvetlen jogviszonyban.) Az ügyeletes nevelőtanárt értesíteni kell a látogatás tényéről. A jelzés a portások kötelessége. Látogató az emeleti helyiségekbe, és különösen a kollégiumi szobákba csak előzetes nevelőtanári engedéllyel mehet fel.

Tanulási idő és foglalkozások ideje alatt látogatót fogadni, - diáknak és pedagógusnak egyaránt, - csak nagyon indokolt esetben lehet. Külön kérésre az igazgató engedélyezheti, hogy a kollégisták barátai, osztálytársai egy-egy foglalkozáson, közösségi programon részt vegyenek.

Aki illetéktelen személy kollégiumi tartózkodását elősegíti, súlyos fegyelemsértést követ el, amelynek különleges esetben, (pl. éjszaka) igazgatói megrovás is lehet a következménye.

Bérbeadás esetén, idegen személyek az igazgató engedélyével és külön megállapodás szerinti időben, és feltételekkel használhatják a helyiségeket. Ebben az esetben a kollégium berendezéseiért teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Az intézmény helyiségeinek bérbeadását az igazgató engedélyezi.

Külső személyek az intézményben csak úgy tartózkodhatnak, ha a nevelési-oktatási tevékenységet semmilyen módon nem zavarják. Az intézmény jellegének megfelelő, visszafogott, kulturált viselkedés és az intézményhez illő tevékenységformák mellőzése esetén az érvényes bérleti szerződés azonnali hatálylyal, kártalanítás nélkül felbontandó. Jelen szabályokat az esetleges bérleti viszony keletkezésekor a bér-bevevővel ismertetni kell.

Az intézmény létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. Az intézmény helyiségeinek használati rendjét a Házirend tartalmazza.

Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős:

-  a közösségi tulajdon védelméért és állagának megőrzéséért,
-  a tűz- és balesetvédelmi szabályok megtartásáért,
-  rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők betartásáért.
 
A tanulók az intézmény helyiségeit és létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
A helyiségek, vagy létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak az igazgató engedélyével és átvételi elismervény ellenében lehet elvinni, teljes kártérítési felelősség terhe mellett.
Az intézmény helységeinek, berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok ellátá-sát) az igazgató dönt. Az igazgató e jogkörét a nevelő testület bármely tagjára átruházhatja.


Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki a környezetét igyekszik rendben tartani, és aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez - az intézmény jutalmazza.

Kollégiumunkban a jutalmazás alapvető formája egy különleges kimenő (Jolly - kimenő ": BÁRMIKOR felhasználható KIMENŐ ), ami a diák és a nevelők megegyezése alapján külön szabadidőt, vagy az átlagos napirend alóli felmentést biztosít a kollégista részére. Felhasználásának pontos szabályait, a szobák pontozásának, és a tanulmányi átlagok számításának rendjét a Házirend tartalmazza.

Jolly – kimenőt kap az a kollégista,

• aki az 1 hónap alatt nem kapott 2 büntető pontnál többet, és szobájának adott havi „rendátlag”-a legalább 4,00. (A tanulók viselkedését, és a szobák folyamatos rendjét értékeljük a hónapok végén, ennek eredménye lehet az adott hónapban egy Jolly-kimenő.)

• aki a hónap végén javít tanulmányi kategóriáján, vagy az az „A” kategóriás diák, akinek két egymás utáni hónapban a tanulmányi átlaga 4,7-et eléri. Az értékelésnél egy adott hónap átlagát csak egyszer vesszük figyelembe )

• aki a kollégium közösségi, lelki életében rendszeresen, aktívan és építően vesz részt.

Erről a nevelőtestület dönt .

Ha a diákok nagyobb erőfeszítést tesznek, és a kiköltözés előtt (május 25. után) alapos nagytakarítást végeznek a szobájukban, „EXTRA kimenő”-t kapnak.
Felhasználása úgy mint a „Jolly-kimenő” de azért extra, mert
1. ÁTVIHETŐ a következő tanévekre
2. nem törlődik akkor se, ha a diák igazgatói figyelmeztetést, vagy megrovást kap
(csak a kollégiumból történő kizárás esetén töröljük)
A kollégistáknak járó Jolly-kimenőket be kell írni az erre rendszeresített füzetbe.


Ha a tanuló megszegi a Házirend előírásait, ellene fegyelmező és fegyelmi intézkedések foganatosít-hatók. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elvét követjük.• A foglalkozásokról, esti kimenőről a késéseket büntetőpontokkal értékeljük
5’ késés után 2 büntető pont,
10’ késés után 5 büntető pont• Kötelező foglalkozás igazolatlan mulasztása 5 büntető pont


• Villanyoltás (22.00) után bármiféle rendbontást 15 percenként 3 büntető ponttal értékelnek a nevelők. A diákok éjszakai viselkedéséről az éjszakás nevelő feljegyzéseket készít.

Súlyosabb esetben az ügyeletes nevelő, a csoportvezető, vagy az igazgató azonnali intézkedést javasol-hat, ami jogerőre emelkedik a nevelőtestület 2/3-os döntésével.

A fegyelmező intézkedéseket diákonként vezetni kell az erre rendszeresített füzetben.


 
2011./ 190.tv.a Köznevelésről
58. § …….
(3) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
(5) Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)-f) pontjában és az (7) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni számára. A (4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
(6) A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni a területileg illetékes kamarát.
(7) A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,
e) kizárás
fegyelmi büntetés szabható ki.
(8) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.
(9) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
(10) A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.
(11) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés megállapításának, a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának hiányában a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult.
…..
(13) Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
15 büntető pont elérése: - megrovás /nevelőtanári figyelmeztetés/ írásban
Következménye : 1 hét (teljes) kimenő megvonás, és 1 db Jolly-kimenő eltörlése.
30 büntető pont elérése: - igazgatói figyelmeztetés írásban
Következménye : 2 hét (teljes) kimenő megvonás, és 2 db Jolly-kimenő eltörlése.
40 büntető pont elérése: - szigorú igazgatói megrovás írásban
Következménye : 2 hét (teljes) kimenő megvonás, és az összes, addig szerzett Jolly-kimenő eltörlése.

50 büntető pont elérése: - kizárás a kollégiumból /kollégiumi jogviszony megszüntetése/

 
A köznevelési törvény 59. §-a és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 61. § szabályozza a tanulók kártérítési felelősségét. Ha a tanuló neki felróható magatartást tanúsítva kárt okoz a nevelési-oktatási intézménynek, akkor a kárt meg kell térítenie. A kártérítés mértékét a mindenkor érvényes törvényi rendelkezések szerint kell meghatározni.


A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza.
„51. §(1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogat-hatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.
(2)80 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
e)81 a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2a) bekezdése szerinti igazolással igazolja.
(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
(4)82 Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt,
b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot.
(4a)83 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
(5)84 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
(6)85 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen
a) a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap
b)86 tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás.
(7)87 Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási év-ben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,
b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
c)–d)88
e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem mi-nősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
(9)89 A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás további következményeit a szakképzésről szóló törvény határozza meg.
(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

A tanuló köteles a tanítási órákról és az intézmény által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi írással igazolni. Az igazolás módját a házirend tartalmazza.
A szülő családi okokra, programokra hivatkozva kérheti gyermeke távol maradását előzetesen, írásban. Az ily módon kért távolmaradás tanévenként nem haladhatja meg a 30 tanítási napot. A tanuló betegsége esetén a szülő köteles a betegség kezdetekor a kollégium nevelőit értesíteni.
A tanuló számára az előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérheti.

A választott foglalkozásokról való hiányzást a kötelező foglalkozás mulasztásaival együtt kell kezelni. A mulasztott órák heti összesítését és igazolását a csoportvezető végzi, az igazolatlan mulasztásról írásban értesíti a szülőt.
Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében a kollégium együttműködik a szülővel.


A diákok a késésekért az 5.2.pontban foglalt fegyelmező intézkedés

Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról. A rendszeresen késő tanuló szüleit az csoportvezető értesíti, ismétlődés esetén megbeszélésre hívja a kollégiumba.


Az intézményben a tanulók számára az intézmény az alábbi foglalkozásokat szervezi:
 
• napi kötelező tanuló-idő / 3 foglalkozás
• heti egy kötelező csoportfoglalkozás
• heti egy kötelező szabadidős foglalkozás

A foglalkozások összevonva / csoportosítva is megtarthatók.
 
A kollégiumban a diákok igényeinek megfelelően szabadon választható programokat, korrepetálásokat, kirándulásokat, közösség-építő alkalmakat, és egyéni foglalkozásokat szervezünk. Ezek aktuális rendjét az Éves munkaterv tartalmazza.


A kollégiumi munka ellenőrzésének rendjét az Ellenőrzési szabályzat tartalmazza.
 
A kollégium adottságai miatt az igazgató és a nevelők kapcsolattartása mindennapos. Az igazgatón kívül még 2 pedagógus alkotja a nevelőtestületet.

A hivatalos kapcsolattartás fóruma a nevelőtestületi értekezlet, ezek rendjét az Éves munkaterv tartalmazza. Az igazgató fontos kérdésekről, aktuális feladatokról a tanáriban kihelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli feljegyzésekben tájékoztatja a nevelőket.

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy ha lehet, írásban juttatják el az igazgatóhoz.

A kollégium adottságaiból következően az igazgató és a tanulók napi rendszerességgel találkoznak. A diákok egyéni vagy csoportos problémájukkal bármikor felkereshetik az igazgatót. Fontosabb, a nevelőtestület döntését igénylő kérdésekkel a tanulók írásban

A tanulókat az intézmény életéről, az intézményi munkatervről a csoportvezetők tájékoztatják a csoportjuk tagjait. A heti kötelező csoportfoglalkozásokon van lehetőség az aktuális feladatokat, problémákat megbeszélni. A tanulók a jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban biztosított jogaiknak érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban,- közvetlenül fordulhatna a csoportvezetőjükhöz, vagy a többi nevelőhöz.
 
A kollégiumba szülői értekezletet a tanítási év kezdetén, a beköltözéskor tartunk. Rendkívüli esetben az igazgató összehívja a szülőket megbeszélésre.


A munkabeosztáshoz igazodva hetente egy alkalommal tartanak pedagógusaink fogadóórát, melynek időpontja a honlapunkon, és a havi munkatervből ismerhető meg.


A nevelési-oktatási intézmények - tevékenységükhöz kapcsolódóan a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet, illetve a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete 23. § - 25. § alapján a közzétételi kötelezettségeiknek a KIR rendszeren keresztül tesznek eleget.

Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A pedagógiai program egy - egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg:

- az intézmény fenntartójánál;
- az intézményben az igazgatói irodában
- a közvéleményt érintő pontok és részletek megtalálhatók az intézmény internetes honlapján.

A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az intézmény minden alkalmazottjának meg kell ismernie.

A házirend egy - egy példánya megtekinthető:
- az intézmény internetes honlapján;
- az intézmény portáján;
- valamint átadjuk minden felvett tanulónak (szülőnek), legkésőbb a beköltözése napján.


A kollégiumba több plébániai közösségből járnak tanulók. Ezekkel a plébániákkal a kapcsolatot az intézmény vezetője, és a csoportvezetők igyekeznek tartani.

Az intézmény a Katolikus Egyház része. Része annak küldetésében, és lelki életében.
iskolánk. A plébániával a kapcsolatot az intézmény vezetője tartja, külön feladatokra
megbízást kaphat bármely pedagógus.

Az intézményt a fenntartóval, az ellenőrzésre jogosult szervekkel való kapcsolattartásban az igazgató képviseli. Az intézmény más pedagógusa, munkatársa kizárólag az igazgató eseti megbízása, előzetes engedélye alapján vehet ebben részt.

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel.

A kapcsolattartást az igazgató koordinálja.

Kapcsolattartás a Rendőrséggel a helyi Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi megbízottján keresztül történik. Minden olyan esemény kapcsán fel kell venni a rendőrséggel a kapcsolatot, melyben valamelyik kollégistát érintő bűncselekmény történik, akár sértettje, akár elkövetője. A kapcsolattartó az igazgató vagy megbízottja.

Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket, a kapcsolattartás részleteit az intézmény éves munkaterve rögzíti.

Az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.


Az intézmény hagyományainak kialakítása és ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése az intézményi közösség minden tagjának joga és kötelessége. Az intézmény minden dolgozójának kötelessége az advent, a húsvéti előkészületek és a helyi vallásos hagyományok ápolása az egyházi ünnepek megünneplésének szorgalmazása.

Külön jelentőséget kapnak a böjti időszakok, amelyekben készülünk a megváltás titkainak megünneplésére. Az intézmény vallásos és egyéb ünnepi rendezvényeit, a szervezés felelőseit az éves munkaterv tartalmazza.

• Szent Imre napi ünnep és vacsora
• Karácsonyi ünnep és vacsora
• A ballagó végzősök búcsúztatása;
• A tanítási évet záró búcsúvacsora


Az intézmény tanulóinak kötelező ünnepi viselete:
lányok: sötét alj – fehér blúz
fiúk: sötét nadrág – fehér ing


A bombariadó, természeti, vagy egyéb váratlan katasztrófa esetén a kollégiumban tartózkodó diákok a pedagógusok felügyelete mellett a Tűzriadó tervben rögzített módon haladéktalanul elhagyják az épületet. A pedagógusok ügyelnek a rendre, és az értékekre. A tűzoltóságot, a rendőrséget, szükség esetén a mentőket, valamint az intézmény fenntartóját értesíteni kell. Ezért az igazgató, vagy az őt helyettesítő személy a felelős. Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési - oktatási intézmény működtetése nem lehetséges,
• az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett,
• a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a kormányhivatal vezetőjének egyidejű értesítése mellett, rendkívüli szünetet rendelhet el.

Baleset esetén a sérültet azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni és a balesetről a jogszabályokban előírt jegyzőkönyvet kell felvenni.
A balesetek esetében a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 169. §-ban megjelölt módon kell eljárni.
A jegyzőkönyvet az igazgatónak és a munkavédelmi felelősnek át kell adni, aki azt a jogszabály szerint a megfelelő hatósághoz továbbítja.
A pedagógusok balesetvédelmi és munkavédelmi oktatását évente el kell végezni.

Az intézmény tűzvédelmével, munkavédelmével kapcsolatos tudnivalókat, intézkedési rendet Tűz, és balesetvédelmi szabályzat tartalmazza. Ezek a szabályzatok az intézményi dokumentáció részét képezik. A kollégium minden alkalmazottjának évente fel kell frissítenie ezekkel kapcsolatos ismereteit.

Az Éves munkatervben meghatározott időben, - rend szerint a tanítási év 2.csoportfoglalkozásán,- és a nevelőtestületi értekezleten meghatározott módon, minden tanulóval meg kell ismertetni az intézmény Tűzvédelmi, és balesetvédelmi szabályzatát.

Az aláírási joggal és pecsétek őrzésével kapcsolatos rendelkezéseket a kollégium „Ügyviteli és iratkezelési szabályzata” /6.sz.melléklet/ tartalmazza.

A pénzügyi, banki ügyintézéshez, megrendelésekhez a két jogosult aláíró (igazgató, gazdasági vezető, kijelölt pedagógus) közül a kettő együttes megléte szükséges.

Az elektronikusan létrehozott okiratok, nyomtatványok hitelesítéséről és tárolásának rendjéről iránymu-tató a 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról. Az intézményben, az intézmény képviseletében elektronikus aláírással senki nem rendelkezik.

Elektronikusan az intézmény nem tárol adatokat, iratokat. Az elektronikusan előállított okiratokat, nyomtatványokat papír alapon hitelesítjük, és az „Ügyviteli és iratkezelési szabályzatnak megfelelően tárol-juk.

A fennálló törvények értelmében (1997. évi LVIII.) az intézmény folytathat reklámtevékenységet, mivel önálló jogi személlyel rendelkezik.

A reklámhordozók kihelyezésénél az alábbiakra kell tekintettel lenni:

• tilos kihelyezni olyan reklámhordozót, amely veszélyezteti a tanulók erkölcsi fejlődését;
• tilos közzétenni minden olyan reklámot, amely személyiséghez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért, továbbá amelyik erőszakra buzdít, illetve a személyes közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz vagy félelemérzetet kelt;
• tilos olyan reklám közzététele, amely a fiatalkorúakat erőszakos, vagy szexuális cselekményre ösztönözné;
• tilos továbbá bármilyen jogszabályba ütköző reklám kihelyezése.

Reklámozni lehet a tanulóknak szóló, az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel összekapcsolható reklámokat.

Reklámokat kihelyezni csak az igazgató előzetes engedélyének beszerzése után lehet.


Az intézményi dokumentumok (Házirend, SZMSZ, éves munkaterv, Pedagógiai Program, naplók) a tanárok, a diákok, valamint a szülők részére nyilvánosak, a megfelelő adatvédelmi rendelkezések – amelyekről külön adatvédelmi szabályozás szól – betartásával.

Az SZMSZ-t az igazgató terjeszti elő, és a fenntartó hagyja jóvá.

Az SZMSZ-t az intézmény pedagógusai a 2015.április 14-én megtartott nevelőtestületi értekezleten elfogadták.

 

Kaposvár, 2015. június 1.

Gödölle Katalin igazgató
A szülők nevében elfogadva:

A diákok nevében elfogadva:

Iktató szám:

A Szent Imre Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom:

Kaposvár, 2015. június .

Iktató szám:
 
ALAPÍTÓ OKIRAT

1.) Az alapító és fenntartó Kaposvári Egyházmegyét a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-rium, a 2012.március 12-én kelt határozatában „a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-016 szám alatt” nyilvántartásba vette.

a.) Az intézmény alapítója: Kaposvári Római Katolikus Püspökség
Székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda utca 4.

b.) Az intézmény fenntartója: Kaposvári Római Katolikus Püspökség
Székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda utca 4.


Képviseletére jogosult: Balás Béla megyéspüspök
2.) Az intézmény hivatalos neve: Szent Imre Kollégium
Az intézmény OM azonosítója 100819

3.) Az intézmény típusa: kollégium

4.) Az intézmény

feladat-ellátási helye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 2.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 2.

Tagintézménye NINCS
Telephelye NINCS

 
5.) Az intézmény alapfeladata: kollégiumi ellátás
Az alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

 
6.) Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 58 fő

7.) A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A Kaposvár, Németh István fasor 2. sz. alatti épület a hozzá tartozó melléképületekkel és udvarral együtt a kaposvári Szent Imre Plébánia tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési jogról a 2015.május 19-én aláírt Ingatlanhasználati szerződés rendelkezik.
8.) Az intézmény jogállása: önálló működési és gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezet.
Igazgatóját a kaposvári megyéspüspök nevezi ki.


9.) Alaptevékenységgel összefüggő, egyéb kiegészítő tevékenységek:
Egyéb kiegészítő tevékenységek:
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
559094 Vendégszállás üzemeltetése
562920 Egyéb vendéglátás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9491 Egyházi tevékenység
9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység


10.) Az intézmény-alapítás dátuma: 1999.07.01.


Az Alapító okirat kelte: 1999.május 14.

Az intézmény felügyeleti szervei:

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
7400 Kaposvár, Zárda utca 4.


Somogy Megyei Kormányhivatal
7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.

Az intézmény feladata: A hit és erkölcs alapjain megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatására mindazon tanulóknak, akiknek a tanuláshoz, szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére lakóhelyükön nincs lehetőségük.

Kaposvár, 2015. június …..
Balás Béla
megyéspüspök
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Kollégiumi igazgató

1. A munkavégzés
helye : Szent Imre Kollégium ; 7400 Kaposvár, Németh István fasor.
ideje : folyamatos / folytonos munkarendben, beosztás szerint
A heti munkaidő : 40 óra
A munka elvégzését ellenőrző személy : az intézmény fenntartója

2. Feladatai: - Ismeri a kollégium nevelési programját, és annak szellemében irányítja az in-tézményhez tartozók életét
Kizárólagos jogkörébe tartozik:
 a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jog, /a fenntartóval történt előzetes egyeztetés után /
 a munkaszerződések megkötése és felmondása
 döntés a munkaügyi vitákban és kérdésekben
 a kollégium jogi képviselete
 a hatályos jogszabályok megismerése, betartása és betartatása
 az SZMSZ és a Pedagógiai Program tervének elkészítése, elfogadtatása
 az intézmény, - törvényben előírt, - szabályzatainak elkészítése
 a kollégiumi év rendjének tervezése, a munkaterv elkészítése
 nevelőtestületi értekezletek előkészítése, összehívása, levezetése
 a költségvetés elkészítése és felterjesztése
 a karbantartási és beruházási terv elkészítése
 a helyettes és a gazdasági vezető megválasztása
 a pedagógiai munka ellenőrzése
 döntés a fegyelmi ügyekben
 a szülőkkel való kapcsolattartás ellenőrzése

Elvégzi a fenntartó által meghatározott egyéb, egyedi feladatokat is

3. A fent leírtakkal kapcsolatosan a munkáltató fenntartja azt a jogát, hogy a körülmények megváltozása esetén a feladatkört bővíti, megváltoztatja.

4. A fent leírtakat, és a kollégium szellemiségét elfogadom, a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait ma¬gamra nézve kötelezőnek tartom.

A Munkaköri leírás a hozzá tartozó Munkaszerződéssel együtt 20….. ………… .. -től érvényes.

Kaposvár, 20……

Munkavállaló

A Munkaköri leírást ismertettem :

Kaposvár, 20……

Munkáltató

3.sz.melléklet A pedagógusok munkaköri leírása

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Kollégiumi nevelőtanár

1. A munkavégzés
helye : Szent Imre Kollégium 7400 Kaposvár, Németh István fasor 2.
A munkavégzés ideje : megszakítás nélküli /folytonos/ munkarendben, beosztás szerint
A munkavállaló, beosztásának megfelelően köteles munkahelyén tartózkodni. A munkaidő kez-dete előtt legalább 10 perccel megjelenni.
A heti munkaidő : …… óra/ hét (…..%) nevelőtanári, …óra/hét (…%) pedagógiai felügyelői munkakörben
A munka elvégzését ellenőrző személy: a kollégium igazgatója, és alkalmanként a helyettesítésével megbízott személy
2. Feladatai:
 Ismeri a kollégium Nevelési programját, és annak szellemében irányítja a rábízott tanulók mindennapjait.
 Munkaideje alatt a diákok rendelkezésére áll problémáik és gondjaik megoldására.
Biztosítja a nyugodt tanulás és pihenés feltételeit.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását, és segíti ezek pozitív irányú vál¬tozását.
Rendszeresen vezeti a Jelenléti ívet, az Ügyeleti Naplót, a Csoportnaplót, a Foglalkozási naplókat és a munkaidő-nyilvántartást is.
 Az Igazgató és a fenntartó előírásainak megfelelően, időben elvégzi az adminisztrációs fe-ladatokat.
Figyelemmel kíséri az igazgató és a többi nevelő napi feljegyzéseit, kéréseit
 Figyelemmel kíséri a hiányzókat, gondoskodik a létszám ellenőrzéséről, és pontos feljegy-zéséről
 Kapcsolatot tart a kollégisták szüleivel, osztályfőnökeivel és szaktanáraival.
 Kapcsolatot tart a hivatalos szervekkel, az iskolák orvosaival, a városban működő gyermekjóléti szolgálattal és szükség esetén a gyermekvédelmi intézményekkel.
 Heti rendszerességgel beszámol az igazgatónak a felmerült problémákról, a rábízott tanu-lókról.
 Évente kétszer / félévente / minden csoportjába tartozó tanulóról beszámolót ír.
 Baleset esetén felveszi a Jegyzőkönyvet és az előírásoknak megfelelően jelentést tesz az igaz¬ga¬tónak.
 A pedagógiai felügyelői munkakörében, beosztásának megfelelően ellátja a péntek délutáni és a vasárnapi ügyeletet


Elvégzi az igazgató által meghatározott, a munkakörével összefüggő egyéb feladatokat.


3. A fent leírtakkal kapcsolatosan a munkáltató fenntartja azt a jogát, hogy a körülmények megváltozása esetén a feladatkört bővíti, megváltoztatja.

4. A fent leírtakat, és a kollégium szellemiségét elfogadom, a Szervezeti és Működési Szabály-zat előírásait magamra nézve kötelezőnek tartom.

Kaposvár, 20

Munkavállaló
A Munkaköri leírást ismertettem:

Kaposvár, 20

Munkáltatató


MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Pedagógiai felügyelő részére
A munkavégzés helye : Szent Imre Kollégium Kaposvár, Németh István fasor 2.
A heti munkaidő a megbízási szerződés alapján : heti 40 óra
A munka teljesítése, megbeszélt / mellékelt beosztás szerint történik.

A Munkavállaló :

- Munkaideje alatt álljon a diákok rendelkezésére problémáik és gondjaik megoldásához!
- Biztosítsa a nyugodt éjszakai pihenés feltételeit ! 2200 - től másnap 630-ig biztosítsa a csendet, reggel 630-kor ébressze fel a diákokat, és igyekezzen 715-ig elindítani őket az iskolába!
- Amennyiben megbetegszik egy tanuló, gondoskodjon orvosi ellátásáról: Hívjon ügyeletes orvost, mentőt; szükség esetén reggel kísérje a beteget orvoshoz, vagy a kórházba!
- Vezesse rendszeresen a Jelenléti ívet és az Ügyeleti Naplót, kísérje figyelemmel az Ügyeleti Napló beírásait! A szolgálati ideje alatt történtekről készítsen egyértelmű, írásos feljegyzéseket! Munkája végzésekor vegye figyelembe a kollégi¬um nevelőinek diákokkal kapcsolatos feljegyzéseit, kéréseit!
- Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a kollégisták nevelőivel, rendkívüli esetben szüleivel!
- Rendszeresen számoljon be a nevelőknek és az igazgatónak a felmerült problémákról, a rábízott tanulókról!
- Vegyen részt a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleteken, kapcsolódjon be a kollégium nevelési programjába!
- Baleset esetén vegye fel a Jegyzőkönyvet és az előírásoknak megfelelően tegyen jelentést az igazgatónak!
- Kísérje figyelemmel a hiányzókat, és gondoskodjon a létszám pontos feljegyzéséről, jelentésé-ről!
- Elvégzi az igazgató által meghatározott egyéb feladatokat.

A fent leírtakat, és a kollégium szellemiségét elfogadom.

Kaposvár, 20 
munkavállaló

 
A fentieket ismertettem:

Kaposvár, 20

munkáltató
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Portás /délelőtti-délutáni/
1. A munkavégzés
helye : Szent Imre Kollégium Kaposvár, Németh I. fasor 2.
ideje : A kiadott 2 heti, vagy havi munkaidő-beosztás szerint

A munkavállaló köteles beosztásának megfelelően, munkahelyén / portásfülkében / tartózkodni és a rá¬bí¬zott feladatokat elvégezni.
A munkaidő: havi munkaidő-keretben, a munkaszerződésben leírtaknak megfelelően
A munka elvégzését ellenőrző személyek : a kollégium igazgatója, és szükség szerint
az igazgató által megbízott személy

2. Feladatai:
a.)Általában :
- Figyelemmel kíséri a kollégiumba érkezőket és az onnan távozókat.
- Nem engedi illetéktelen személyek bejutását az épületbe.
- Ismeri a Házirendet, és a tőle elvárható mértékben segíti annak betartatását.
- A porta hivatali helység, biztosítja, hogy ott, illetéktelen személyek ne tartózkodjanak.
- Felelősséggel tartozik a portán elhelyezett kulcsokért. Megbízás alapján bizonyos kulcsok ki¬a¬dá¬sá¬ról nyilvántartást vezet.
- Kezeli a portásfülkében elhelyezett telefonközpontot, és figyelemmel kíséri a telefonos- füzet használatát. /szilencium alatti telefon esetén, kérésre, feljegyzi az üzeneteket. /
- Ellenőrzi, hogy a Házirendben foglaltaknak megfelelően mindenki beírja-e távozásának és/vagy érkezésének idejét a Jelenléti-ívre.
- A kimenőidők figyelembevételével írja a késve érkező diákokat, és a beérkezés pontos idejét.
- Az állandó elfoglaltságról visszaérkezők Kollégiumi-füzetébe beírja a beérkezés idejét, és aláírja azt.
- Ellenőrzi, és aláírásával látja el a külön engedéllyel rendelkezők kimenő-papírját /különös tekintettel az esti programokra /.
- Figyeli, hogy látogatók csak az arra kijelölt helyen, és megengedett időben tar¬tóz¬kod¬ja¬nak a kollégiumban.
- A Házirendnek és a csengetési rendnek megfelelően, időben csenget.
- Átveszi a postai küldeményeket.
- Hazautazáskor az ügyeletes nevelővel ellenőrzi és zárja az ablakokat, vízcsapokat, és az elek¬tromos berendezéseket.
- Az észlelt rendellenességeket jelenti az igazgatónak.

 
b.) Napi feladatai :
Vasárnap
- megérkezéskor kinyitja a bezárt szint-ajtókat
- bezárja az egyházi részen kinyitott szekrényeket, fiókokat
Pénteken
- kinyitja az egyházi részen a szükséges szekrényeket, fiókokat.


Esti és hétvégi zárás előtt ellenőrzi, hogy a földszinten minden ablak és ajtó zárva van.


A fentieken kívül elvégzi az igazgató által meghatározott egyéb, egyedi feladatokat.

3.Munkaeszközök használata:
A rábízott munkaeszközöket számon tartja, kiadásukat pontosan nyilvántartja.

4. A fent leírtakkal kapcsolatosan a munkáltató fenntartja azt a jogát, hogy a körülmények meg-változása esetén a feladatkört bővíti, megváltoztatja.

A fent leírtakat, és a kollégium szellemiségét elfogadom, a HÁZIRENDET és a Szervezeti és Működési Szabályzatot magamra nézve kötelezőnek tartom.

Kaposvár, 20

munkavállaló

A Munkaköri leírást ismertettem :

Kaposvár, 20

munkáltató
 
Ügyviteli és Iratkezelési szabályzat
 

OM : 100819

TARTALOMJEGYZÉK


A SZENT IMRE KOLLÉGIUM (Székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 2.) ügyvitelével és iratkezelésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint szabályozom.

1. Az intézmény ügyvitelének rendje

1.1. Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak

a.) Ügykör azon ügyek összessége, csoportja, mely az intézmény életéhez, tevékenységéhez, illetve az kollégiumi tevékenységben közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az ügykörbe tartozó ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes dolgozónak kell gondoskodni.


Az intézmény főbb ügykörei:

 vezetési ügykör
 nevelési, oktatási ügykör
 gazdasági ügykör
 személyi, dolgozói ügykör
 tanulói ügykör
b.) Az ügyvitel az intézmény hivatalos ügyeinek intézésében kifejtett tevékenység.

A kollégiumi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény igazgatója, valamint, -amennyiben van kinevezett helyettes, - az igazgatóhelyettes felügyeli, irányítja az alábbiak szerint:

a.) Igazgató
 elkészíti és kiadja az intézmény ügyviteli és iratkezelési szabályzatát;
 jogosult az intézménybe érkező küldemények felbontására;(ha ezt az igazgató fenntartja magá-nak)
 kijelöli az iratok ügyintézőit;
 irányítja a kiadványozást
 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét.
Ha az intézményben nincs megbízott helyettes, akkor ahol a szabályzat igazgatóhelyettest ír, igazgatót kell érteni.


b.) Igazgatóhelyettes
Felhatalmazása a kollégiumi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezésére, intézésére, az ügyeket kísérő iratkezelésre van.
Munkáját köteles az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai alapján végezni; köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;

 az igazgató megbízásából felbontja az intézménybe érkező küldeményeket
 az igazgató megbízásából kijelöli az iratok ügyintézőit
 ellenőrzi, hogy az intézményben az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai szerint történjen;
 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásaira felhívja az igazgató figyelmét;
 az igazgató távollétében jogosult a kiadványozásra;
 előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását
 iktatja az érkezett iratokat;
 továbbítja az iratokat az ügyintézőkhöz,
 sokszorosítja, tisztázza, továbbítja, postázza a kiadványokat
 az elintézett ügyek iratait elhelyezi az irattárban, kezeli, rendezi az irattárat;


Az alábbiak: portások
Munkájukat kötelesek az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai alapján végezni; kötelesek a tudomásukra jutott hivatali titkot megőrizni;
Feladataik:
- a küldemények átvétele;
- a küldemények átadása az igazgatónak


1.) Az igazgatóhelyettes a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az intézmény dolgozói közül ügyintézőt jelöl ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja).
2.) Az ügyintéző kijelölésével egy időben az igazgatóhelyettes:
meghatározza az elintézés határidejét;
esetlegesen utasításokat ad az elintézés módjára (pl.: lássa; megbeszélni ......- vel)
a szignált iratokat köteles haladéktalanul bevezetni az iktatókönyvbe (nyilvántartókönyvbe) és eljuttatni azokat a kijelölt ügyintézőhöz.
3.) Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük figyelembe vételével köteles elintézni.
4.) Az ügyintézés határideje:
 a tanulókkal kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás napjától számított 30.nap;
 az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az intézmény igazgatója dönt a határidőről.
 amennyiben az igazgató másképp nem rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb az iktatás napjától számított 30. nap.
5.) Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is, ez esetben a beszélgetés, elintézés időpontját, a beszélgető partner nevét, beosztását az ügyintézés eredményét az iratra rá kell írni, és azt az ügyintézőnek alá kell írnia.
6.) Az ügy elintézése után (legkésőbb az elintézés határidejének napjáig) az iratot - az esetleges kiadvá-nyozásra szánt kézirattal együtt - az ügyintéző köteles visszajuttatni az igazgatóhelyettesnek. Iktatott irat esetén az irat visszavételét az iktatókönyvbe be kell jegyezni.
7.) Az igazgatóhelyettes köteles az ügyintézésre kiadott iratokat és az elintézések határidejét számon tartani, és amennyiben az ügyintézés a határidőig nem történik meg, azt az igazgatónak jelenteni.
8. ) Amennyiben az ügy elintézése után az ügyirattal kapcsolatban további intézkedés várható, az ügyintézőnek újabb határidőt kell kitűznie, és ezt fel kell tüntetni az iraton. Az ilyen iratot az igazgatóhelyettesnek határidő-nyilvántartásba kell elhelyeznie, és az intézkedés megtörténtekor vagy a határidő lejártakor az ügyiratot újra el kell juttatnia az ügyintézőhöz.


1.) Az intézmény ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt dolgozó adhat.
2.) Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet kiadni, rendelkezésre bocsátani.
3.) A személyesen benyújtott iratok átvételét - kérelemre- igazolni kell, az igazolásul felhasznált másolat lebélyegzésével, aláírásával. Az irat és annak másolatának egyezőségéről az igazolás előtt gondosan meg kell győződni.
4.) Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak lényegét, az elin-tézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni.
5.) Az intézmény ügyeinek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során fokozottan ügyelni kell a személyiségi jogok védelmére, valamint az adatvédelmi törvény betartására.


1.) Az intézmény hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az igazgató adhat engedélyt.
2.) A tönkrement, elavult bélyegzőt az igazgató ellenőrzése mellett, meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
3.) A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztést az igazgatónak közleményben közzé kell tennie.
4.) Az intézmény bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia:
 a bélyegző sorszámát;
 a bélyegző lenyomatát;
 a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását;
 a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét;
 a bélyegző átvételének keltét, és az átvételt igazoló aláírást;
 a “Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) feltüntetésére.
5.) A bélyegzők nyilvántartásáért az intézmény igazgatója felelős.
A nyilvántartást a jelen szabályzatban foglaltak szerint, - a szabályzat módosításáig, - az igazgatóhelyettes vezeti.
 Az intézménybe érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása;
 A kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, postára adása, kézbesítése;
 Az irattározás, irattári kezelés, megőrzés;
 A selejtezés és a levéltárnak való átadás.
Minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, amely az intézmény működésével kapcsolatban bármi-lyen anyagban, alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés szándé-kával készült könyvjellegű kéziratokat.
Az intézmény és jogelődei működése során keletkezett, az intézmény irattárába tartozó iratok és az azok-hoz kapcsolódó mellékletek.
Minden olyan gazdasági, társadalmi, politikai, jogi tudományos, műszaki, kulturális, oktatási, nevelési, vagy egyéb irat, melyre az ügyvitelnek már nincs szüksége.
Rendszerbe foglalja az intézmény által ellátott ügyköröket, és az azokhoz kapcsolódó iratokat. Az irattári terv az iratok rendszerezésének alapja.
Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rendszerezését, nyilvántartását, irat¬tá¬ro¬zá-sát, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.

Az intézménybe érkező küldemények postai átvételére, az alábbi dolgozók jogosultak:
 igazgató;
 igazgatóhelyettes;
 portások.
Az intézménynek személyesen benyújtott iratok átvételére az intézmény igazgatója, és igazgatóhelyet-tese jogosult. A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell.

Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az iskolát illeti, felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni.

Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá kell írnia a “Sérül-ten érkezett”, illetőleg “Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, és alá kell írnia.

Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, az intéz-ményszék, a szülői munkaközösség, a munkahelyi szakszervezet (más, az intézményben működő társa-dalmi szervezet) részére érkezett leveleket.

A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, a címzetteknek haladéktalanul vissza kell juttatnia az igazgatóhelyettesnek.

A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az igazgató vagy helyettese felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz.

A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő iratokon lévő iktató-számokat, továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a küldemény feladóját haladéktalanul értesíteni kell.

Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az iratra fel kell jegyezni.

A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt felbontó dol-gozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a címzetthez.

Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg; továbbá ha a küldemény névtelen levél; illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pá-lyázat, felülbírálati kérelem, törvényességi kérelem, stb.) a borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton a mellékletek feltüntetése mellett jelezni kell.

A felbontott küldeményeket az igazgatóhelyettes köteles haladéktalanul az igazgatóhoz továbbítani (amennyiben a küldemény felbontása az igazgatóhelyettes feladata).

Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az intézmény igazga-tója által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni.

Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a beérkezés napján.

A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje köteles a hivata-los ügyiratot az igazgatóhelyettesnek iktatás céljából bemutatni.

Iktatni kell: az intézménybe érkezett és azon belül keletkezett iratokat.

Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, valamint az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön nyilvántartást kell vezetni (pl. könyvelési bizonylatok, számlák).

Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban naptári évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált utolsó sorszámot követően aláhúzás-sal, az utolsó iktatás sorszámának feltüntetésével, a körbélyegző lenyomatával és az igazgató aláírásával le kell zárni.

Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad.

Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám esetén) a téves bejegyzést érvényteleníteni kell. Ér-vénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad.

Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot.

Az iktatókönyv egy - egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni.

Ha az ügyben az intézmény iktatott már iratot, azt az iktatónak csatolni kell az utóbb beérkezett irathoz, és ezeket együtt az alapszámon (az első iktatási számon) kell kezelni.

Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon kell kezdeni az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új iktatószámhoz.

Az igazgató engedélye alapján gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos tárgykörű, az év folyamán több-ször előforduló ügyeket.

Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót kell vezet-ni. A név- és tárgymutatóban az ügyeket a lényegüket kifejező egy, vagy több címszó - név, tárgy, hely, intézmény - alapján kell nyilvántartani.


A kiadvány a kollégiumi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. számára készült hivatalos irat.

Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadvány tervezetét. A kiadvány tervezetének tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő kiadvánnyal.

Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadványozási joggal rendelkező vezető dolgozónak. Hivatalos irat az intézményben csak kiadványozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet.

Intézményünkben kiadványozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók rendelkeznek:

 igazgató:
minden irat esetében;
 igazgató helyettes :
nevelési, oktatási ügykör
személyi, dolgozói ügykör
tanulói ügykör

Az ügyintéző által benyújtott tervezetet a kiadványozási joggal rendelkező dolgozó, a kiadványozás engedélyezése esetén “K” jelzéssel, dátummal és aláírásával látja el, valamint rendelkezik a tisztázás módjáról (gépelés, sokszorosítás stb.)

A kiadványozásra engedélyezett tervezetet az igazgatóhelyettes tisztázza.

A tisztázással kapcsolatos előírások:

6. tisztázni csak “K” betűvel, dátummal és aláírással ellátott tervezetet szabad (ettől eltekinteni csak az igazgató külön utasítására lehet) ;
7. a tisztázatnak szó szerint meg kell egyeznie a tervezet szövegével;
8. a tisztázatnak tartalmilag és formailag meg kell felelnie az iratkezelési szabályzat 5.1. pontjában megfogalmazott követelményeknek;
9. leírás után a tisztázatot összeolvasás útján egyeztetni kell a tervezettel.
10. tisztázás után a kiadványozó eredeti aláírásával kell ellátni az iratokat.
11. a kiadványozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet irat. Ilyen eset-ben az iraton a kiadványozó neve után “s. k.” jelzést kell tenni, és az iratra “A kiadvány hiteles” zá-radékot rá kell írni, majd az igazgatóhelyettesnek (gépírónak) vagy az ügyintézőnek ezt aláírásával hitelesítenie kell.
12. az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény körbélyegzőjének lenyoma-tával is.


a.) A kiadvány felső részén:
az intézmény megnevezése, címe, telefonszáma; honlapjának neve
b.) A kiadvány bal felső részén:
a címzett neve, címe, ügyintézője,
c.) A kiadvány jobb felső részén:
az ügy iktatószáma;
az ügy tárgya;
az ügyintéző neve
a mellékletek darabszáma.
d.) A kiadvány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is).
e.) Az aláíró neve, hivatali beosztása
f.) Keltezés
g.) Aláírás
h.) Eredeti ügyiraton az intézmény körbélyegzőjének lenyomata
i.) Az “sk.” jelzés esetén a hitelesítés.
a kiadványokhoz a borítékokat az igazgatóhelyettes (gépíró) készíti el. A borítékon a postai előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadvány iktatószámát is.
a kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik az ügyintézőnek kell utasí-tást adnia.
a küldemények haladéktalan továbbításáért az igazgatóhelyettes a felelős.
küldemény továbbítása postai úton történik.


6. Az irattározás rendje

Az elintézett iratokat az igazgatóhelyettesnek haladéktalanul el kell helyeznie az irattárban.
Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg.
Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet.
Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni.
Az intézmény három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi irattárban az iratokat évek, ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében kell őrizni. A kézi irattár helye az intézmény igaz-gatói helyisége.
Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint történő csoportosí-tásban, ezen belül a sorszámok, illetve az alapszámok növekvő sorrendjében kell elhelyezni. Az irattár helye az intézmény igazgatói helyisége.
Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 30 napra, az irattári kölcsönözési füzetbe bejegyezve, és elismervény ellenében lehet átadni. Az elismervényt az irattárban az irat helyére kell tenni.
Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az intézmény kiadványozási joggal felruházott vezető be-osz¬tású dolgozója engedélyezheti.

7. Az iratok selejtezése, levéltári átadása

Az irattár anyagát ötévenként egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni, és ki kell választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt.
Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes levéltárnak írásban be kell jelenteni. A selejtezés az illetékes levéltár hozzájárulása, illetőleg a bejelentéstől számított 30 nap letelte után kezdhető meg.

Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 hol és mikor készült a jegyzőkönyv;
 mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés;
 mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek visszatartva;
 milyen mennyiségű (kg.) irat került kiselejtezésre;
 kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést.
 
A selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A kiselejtezett iratok megsemmisí-tésére, értékesítésére csak a levéltárnak a visszaküldött jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után kerül-het sor.
A ki nem selejtezhető iratokat ötven év után az illetékes levéltárnak kell átadni.

8. Az intézmény irattári terve (ajánlott minta jogszabályi előírás alapján)

Irattári tételszám                                    Ügykör megnevezése                         Őrzési idő(év)

 
                                                 Vezetési, igazgatási és személyi ügyek

1. Intézmény létesítés, átszervezés, fejlesztés                                       nem selejtezhető
2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek                                  nem selejtezhető
3. Személyzeti, bér- és munkaügy                                                                 50
4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek      10
5. Fenntartói irányítás                                                                                    10
6. Szakmai ellenőrzés                                                                                    10
7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek                                     10
8. Belső szabályzatok                                                                                    10
9. Polgári védelem                                                                                         10
10. Munkatervek, jelentések, statisztikák                                                        5
11. Panaszügyek                                                                                             5


Irattári tételszám                                    Ügykör megnevezése                         Őrzési idő(év)
 
                                                           Nevelési - oktatási ügyek

12. Nevelési - oktatási kísérletek, újítások                                                     10
13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók                                      nem selejtezhető
14. Felvétel, átvétel                                                                                        20
15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek                                                        5
16. Naplók                                                                                                       5
17. Diákönkormányzat szervezése, működése                                                 5
18. Pedagógiai szakszolgáltatás                                                                       5
19. Szülői munkaközösség, intézményszék szervezése, működése                  5
20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások                 5
21. Gyakorlati képzés szervezése                                                                     5
22. Vizsgajegyzőkönyvek                                                                                5
23. Tantárgyfelosztás                                                                                       5
24. Gyermek- és ifjúságvédelem                                                                      3
25. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai                                        1
26. Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozatai                             2
                                                                       Gazdasági ügyek

27. Ingatlan - nyilvántartás, kezelés, fenntartás, épülettervrajzok,
      helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek                                                határidő nélküli
28. Társadalombiztosítás                                                                                               50
29. Leltár, állóeszköz - nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés                           10
30. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok (Számviteli tv. alapján)!! 10
31. A tanműhely üzemeltetése                                                                                        5
32. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak                                             5
9. Zárórendelkezések

9.1.A szabályzat időbeli és személyi hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. Jelen szabályzat és annak mellék-lete 2015. év január hó 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkeze-lésére vonatkozó minden más belső utasítás.

9.2. A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása

A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal. A sza-bályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja számára a tanári szobában. Az igazgató által kijelölt felelős munkatársnak gondoskodni kell jelen szabályzat azon módosításairól, amelyek az új törvények és rendeletek hatályba lépése miatt szükséges.


Kelt: Kaposvár, 2014. december 9.

Gödölle Katalin
      igazgató
1.számú melléklet

BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS 

Bélyegző megnevezése


 

 

lenyomata


 

 

Használatára jogosult személy


 

 

Őrzésért felelős:


 

 

Átvétel:


 

 

 

 

 

 

1 db körbélyegző

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

Gödölle Katalin igazg.

 

 

igazg.h.

 

 

 

 


 

 

Gödölle Katalin


 

 


 

 

 

 

2.körbélyegző

 

 

 

 


 

 


 

 

Gödölle Katalin igazg.

 

 

igazg.h.

 

 


 

 

Gödölle Katalin


 

 


 

 

 1 db hosszú bélyegző

 

 


 

 


 

 

Gödölle Katalin igazg.

 

 

igazg.h.


 

 

Gödölle Katalin


 

 


 

 

1 db hosszú bélyegző az adószámmal

 

 


 

 


 

 

Gödölle Katalin igazg.

igazg.h.

Kocsisné N. Zsuzsanna


 

 

Kocsisné

N. Zsuzsanna


 

 


 

 

1 db hosszú bélyegző az adószámmal

 

 


 

 


 

 

Gödölle Katalin igazg.

igazg.h.

 

 


 

 

Gödölle Katalin