Házirend

SZENT  IMRE  KOLLÉGIUM  HÁZIRENDJE
 

Kollégium szervezete

     A kollégium a Kaposvári Egyházmegye Püspökének felügyelete alá tartozik, felelős vezetője az igazgató, a mindennapi élet közvetlen irányítása az éppen szolgálatban lévő pedagógus feladata. A közösség életét a Házirend szabályozza, összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzattal. Ez a kollégium életének és működésének legfontosabb szabályait és a mindenki számára kötelező alapelveket tar­talmazza, melyekkel a közösség és az egyén alapvető érdekeit védjük.

Kollégiumunk keresztény intézmény. Ennek meg kell nyilvánulnia a mindennapi életben: a szóhasználatban, a viselkedésben, az egymás iránti figyelmességben és tiszteletben, a személyes vallásgyakorlatokban és a közös lelki programokon való részvételben.

 

Működése

     A kollégium hetes rendszerben működik: vasárnaponként 1500-től péntek délután 1600-ig. Kivétel ez alól, ha kötelező programot szervezünk.  A kollégiumban délelőtt, a tanítás ideje alatt portaszolgálat van.

     Az intézmény egyszemélyű felelős vezetője az igazgató, helyettesítéséről az SzMSz rendelkezik. Azonnali intézkedésre jogosult az intézményben tartózkodó ügyeletes nevelőtanár, ha személyi, vagy vagyoni biztonságot veszélyeztető esemény következik be.

     A kollégisták véleményének és érdekeinek a megjelenítésére diákönkormányzat hozható létre. Alakulásáról a diákság dönt. Működési szabályzatát önállóan készíti el, amit a kollégium tanulóközössége fogad el, majd a nevelőtestület hagy jóvá. A továbbiakban a DÖK ez alapján tevékenykedik.

     A kollégium eszközeit, helységeit csak a kollégiummal jogviszonyban álló személyek használhatják. A számítógép termet, könyvtárszobát és a tornaszobát a kialakított nyitvatartási és működési rend szerint lehet használni, mely a Házirend 2. sz. mellékletét képezi.

 

A kollégiumi tulajdon védelme

     A kollégium vagyonának és állagának megóvása minden kollégista alapvető kötelessége. Károkozás esetén a kárt okozó személy anyagilag is felelős. A kollégium helységeiből berendezési és egyéb tárgyakat elvinni, és át­helyezni csak engedéllyel szabad. A kollégisták a szobáikat is csak előzetes megbeszélés, és engedélyezés után rendezhetik át. A nevelőtestület megtagadhatja a szobák átrendezését.

A bútorokat, szekrényeket is a rendeltetésüknek megfelelően kell használni, azaz az étkezős szekrényekben az étkezéshez szükséges eszközöket és a tartós élelmiszereket, a cipős szekrényekben a cipőket a ruhás-szekrényekben a ruhákat kell tartani!  

     Nagyobb értékű tárgyat (ékszer, technikai eszköz (mobiltelefon, DVD lejátszó, lap-top…)) csak saját felelősségre, szülői engedéllyel lehet a kollégiumba hozni. Az intézménybe hozott pénzért felelősséget csak akkor tud a kollégium vállalni, ha azt a diák megőrzésre a nevelőtanároknak átadta

     A szobák szépíthetők, de a dekoráció nem sértheti a jó ízlést és nem rongálhatja a berendezést, az ajtókat, ablakokat, szekrényeket, falakat, plafont. A kollégistáknak a dekorációt (és a ragasztót is) legkésőbb a kiköltözéskor maradéktalanul el kell távolítaniuk.

A szobákban elektromos főzőeszközök, melegítő eszközök (hajszárító, hajvasaló) használata TILOS ! Használatuk, a szobán kívül a nevelőkkel megbeszélve, engedéllyel lehetséges. A szendvicssütők kizárólag a teakonyhában használhatóak. A fürdőszobákban, a hajszárító és hajvasaló kivételével elektromos eszközöket nem szabad használni (rádió, magnó, teafőző, stb..)

     A kollégium épületében, berendezéseiben előforduló meghibásodásokat be kell jelenteni a kollégium gondnokának, vagy az ügye­letes nevelőtanárral be kell íratni a karbantartó füzetbe.

     A kollégiumi élet minden résztvevője köteles részt venni a tűzrendészeti és balesetvédelmi okta­tá­son és ezek szabályait betartani! A szobákban gyertyát és füstölőt is szigorúan TILOS használni. A balesetet, tűzesetet azonnal je­len­teni kell az ügyeletes nevelőtanárnak.

A kollégium tisztasága

     A közösen használt helységeknek és a kollégium környékének tisztaságára, rendben tartására fokozott figyelmet kell fordítani. Élelmiszert a szobákban az arra kijelölt szekrényekben kell tartani. A romlandó élelmiszereket a folyosókon elhelyezett hűtőszekrényekben, névvel és tetővel ellátott dobozban kell tárolni.

     A szobákat a benne lakók kötelesek takarítani. A szobák tisztaságát és rendjét a nevelőtanárok rendszeresen ellenőrzik és ér­tékelik. Súlyos fegyelemsértésnek minősül, ha a diák, a nevelőtanárok többszöri figyelmeztetése ellenére nem takarít és / vagy nem tesz rendet a szobájában. Ezért annak a szobának a lakói, amelynek kétheti rendátlaga nem éri el a 2,5-öt  5 - 5 büntető pontot kapnak. Az a diák, aki ennek a két hétnek pontozott napjaiból 5 vagy több napot hiányzott nem kapja meg az 5 büntető pontot. A nevelőtanárok szúrópróba szerűen kötelesek ellenőrizni a diákok szekrényeit is, kiemelt figyelemmel az étkezős szekrényekre.

    A kollégiumba élő állatot behozni és tartani is TILOS.

Tanévenként egyszer, május 15. után a diákok „Extra kimenő”- t szerezhetnek, ha a szobájukban nagytakarítást csinálnak. Az „Extra kimenő”-t akkor kaphatják meg, ha részt vesznek a takarításban, és eredményét a nevelők elfogadhatónak értékelik

A látogatás rendje

     A látogató magatartásáért, és erkölcsös viselkedéséért, a látogatási idő és a szabályok betartásáért a láto­ga­tót fogadó kollégista felel.

     A kollégium lakói H – Cs 13.30-15.30 és 18.00-20.00 között, pénteken 13.00-16.00 között fo­gadhatnak látogatót a kollégium előterében.

Tanulási idő alatt (15.30-18.00 között) csak nagyon indokolt esetben, külön nevelőtanári engedéllyel lehet látogatót (rokont) fogadni. Szobába csak előzetes nevelőtanári engedéllyel mehet fel látogató (ez vonatkozik a szülőkre és hozzátartozókra is). Aki illetéktelen személy kollégiumi tartózkodását elősegíti, súlyos fegyelemsértést követ el.

     A kollégisták is csak akkor tartózkodhatnak egymás szobájában, ha az ott lakók közül is legalább egy diák a szobában van.

A mindennapi élet magatartási szabályai

      A diákok sajátítsák el és tartsák be az együttélés alapvető szabályait, tartsák tiszteletben egymás elfoglaltságait, tanulási és pihenő idejét.

     A reggeli ébresztőre mindenki köteles felkelni, 7.15-ig pedig elhagyni az épületet. Reggel, indokolt esetben (betegség, verseny stb.), az éjszakás nevelővel előzetesen megbeszélve maradhat diák a kollégiumban.

    Napközben a portán ügyelet van. Ha valaki betegség, rosszullét miatt visszajön, jelezze ezt a portásnak. Aki betegség, rosszullét miatt napközben a kollégiumban tartózkodik, az a kimenő ideje alatt sem hagyhatja el az épületet /kivétel, ha orvoshoz megy, de akkor erről igazolást kell hoznia/.

    Az iskolából mindenki a kategóriájának, vagy állandó elfoglaltságának megfelelően jön vissza a kollégiumba. A késéseket büntetőponttal értékeljük. 5 perc késés után 2 pontot; 10 perc után 5 pontot kap a diák! Esti kimenőről történt pár perces (1-4’) késés esetén első két alkalommal figyelmeztetés, harmadszorra 5 pont jár.

A szilencium zavarása miatt a tanuló kiküldhető a teremből, ez 5 büntetőpont. Önkényes távozás, vagy szándékos távolmaradás a szilenciumról súlyosabb fegyelmi büntetést is /”szigorú megrovás” lásd: fegyelmi fokozatok/ vonhat maga után.

    A szilenciumon az állandó elfoglaltság előtt és után is részt kell venni ( még ha csak 11 percre is) úgy, hogy ez a bent tanulókat ne zavarja. Ennek elmulasztása a szilencium teljes elhagyásával egyenértékű (5p). A szilencium rendjének tudatos zavarása is 5 pont.

    A szilenciumok ideje alatt (15.30-18.00) minden hangos foglalatosságot (rádiózás, TV-zés, kiabálás..) az udvaron, a folyosókon, és a szobákban is kerülni kell.  A szobákban és a folyosókon történő hangoskodás is fegyelemsértés. A tanulóhelységekbe tanulási idő alatt, -a viták elkerülése miatt,- csak a tanuláshoz szükséges eszközöket lehet bevinni (mobiltelefont SEM,legfeljebb kikapcsolt állapotban))! A tanulási idő alatt a szilencium teremben közösen tanulni, egymást korrepetálni sem lehet. Erre 18 óra után van lehetőség. A tanulóhelységeket 18.00 – 21.30 között is elsősorban tanulásra kell használni. A tanulni szándékozó diáknak, a helységek használatára mindenkivel szemben elsősége van.

    Öltözködésében, beszédében, viselkedésében, és párkapcsolatában mindenki tartsa szem előtt a jó ízlést és a keresztény normákat.  A szintekről hiányos öltözékben (pizsamában, hálóingben, alsógatyában, bugyiban, egy szál törölközőben…) nem szabad kijönni.

    Fiúk a lányszintekre, lányok a fiúk szintjére nem mehetnek be és ott nem tartózkodhatnak.

Az udvarról, tornaszobából legkésőbb 21.30-kor külön felszólítás nélkül is be kell jönni.

Minden nap 22.00 - 6.00 között éjszakai pihenés. 21.40-től mindenkinek a szobájában, esetleg a fürdőszobában kell tartózkodnia, készülni a takarodóra. Áprilistól az érettségire készülő végzős tanulók hetente 2 alkalommal 22.45-ig tanulhatnak a tanulóban, de erről az éjszakás nevelőnek előzetesen szólniuk kell.

     21.506.30 között a kollégiumban csak fülhallgatóval lehet rádiót, zenét hallgatni. 21.55-kor a zuhanyzókat bezárjuk. 22.00 órakor villanyoltás, erre az időpontra minden diáknak az ágyában kell lennie. Ezután másokat zavaró tevékenységet folytatni ( evés, olvasás, tanulás, hangoskodás ..) nem lehet. („zavaró tevékenység” megítélése a nevelő feladata).  22.00 után bármiféle rendbontást 15 percenként 3 büntető ponttal értékelnek a nevelők. A diákok éjszakai viselkedéséről az éjszakás nevelő feljegyzéseket készít. Egyedi esetekben, a pontokról, - az eset súlyosságát mérlegelve,a nevelők véleményének kikérése után, - az igazgató másként is dönthet.

     A kollégiumba, kimenőről és vasárnap visszaérkezni a napirendben meghatározottak és a kategóriák szerinti engedmények alapján kell. Esetleges váratlan késés, vagy otthonmaradás esetén az ügyeletes nevelőtanárt értesíteni kell.

     A diákok állandó elfoglaltságára és a kimenőkre vonatkozó magyarázatok, pontosítások a Házirend 1. mellék­letében olvashatók. A nevelőtanár fegyelmi, vagy más egyéb okból megrövidítheti, vagy megvonhatja a kimenőidőt. A kimenő a szülők kérésére is megvonható. A beérkezés időpontját az erre a célra rendszeresített „Jelenléti ívre” a tanulónak kell beírni! Az a tanuló, aki a Jelenléti ívet nem vezeti rendszeresen a 2. figyelmeztetés után, a 3.alkalomtól 3-3 büntető pontot kap.

     Kimenőidőn kívül a kollégiumot elhagyni csak engedéllyel lehet. A város területét elhagyni csak a szülő írásos engedélyével, a nevelőtanár értesítése mellett szabad. Váratlan esetben a szülő telefonon is elkérheti gyermekét.

     A kollégiumban cigarettázni TILOS! Alkoholt, és bármiféle drogot behozni is, és ezeket fogyasztani a kollégi­um területén kívül is SZIGORÚAN TILOS! Az alkoholfogyasztás, vagy drogfogyasztás bebizonyosodása súlyos fe­gyelmi következményekkel jár!

     TV nézés és videózás a nevelőtanár engedélyével történhet. A tanárnak joga van megtiltani egy-egy tv-műsor, vagy videofilm megtekintését. DVD lejátszót, lap-topot, e-bookot, tabletet, iphon-t stb. a kollégiumba hozni a szülők engedélyével, és a használat szabályainak (4. sz. melléklet) írásos elfogadásával lehet.

     Tanulót telefonhoz szilencium alatt nem hívunk. Mobiltelefont a kollégiumban, bejelentéssel és csak a megállapodásnak megfelelően (3. sz. melléklet) lehet használni. A megállapodás megszegése esetén az igazgató, vagy nevelők a mobiltelefont elvehetik, és azt csak a tanulóval megbeszélt időpontban adják vissza. 

     A katolikus értékeket romboló, azokat támadó csoportosulásokkal való kapcsolattartás vagy azok propagandaanyagainak behozatala, terjesztése nem engedélyezett és kizárást eredményezhet (sátánisták, okkult mágikus csoportok, szekták, szélsőséges nacionalista csoportok .... ).

     A súlyos erkölcsi, vagy fegyelmi vétség a kollégiumból való azonnali kizárást vonhatja maga után. A kollégiumba történő illetéktelen bejutás, vagy onnan kijutás azonnali kizárást eredményezhet.

     Bármely probléma esetén a diákok a kollégium tanáraihoz fordulhatnak segítségért. Betegséget, rosszullétet az ügyeletes nevelőtanárnak jelezni kell, aki értesíti a szülőket. A beteg tanulót a lehető leghamarabb orvosi, meg­oldható esetben háziorvosi ellátásban kell részesíteni. A kollégium többi diákja érdekében, a hazamenetel indokoltságát az orvos vagy a nevelőtanár (nem a diák) véleménye dönti el. Betegség után a kollégiumba visszajönni csak orvosi igazolással lehet.

   A kollégiumba BEKÖLTÖZNI csak ORVOSI IGAZOLÁSSAL LEHET.

        A Házirend szabályait a kollégium által szervezett programokon (kirándulások, Gólyatábor) is köteles mindenki betartani! A Házirend megszegése fegyelemsértés. Sorozatos, vagy súlyos megszegése kizárást vonhat maga után.

Fegyelmi fokozatok :

15 pont után  :        - megrovás  /nevelőtanári figyelmeztetés/ írásban
Következménye : 1 hét (teljes) kimenő megvonás, és 1 db Jolly eltörlése

30 pont után :         - igazgatói figyelmeztetés írásban

Következménye : 2 hét (teljes) kimenő megvonás, és 2 db Jolly eltörlése

 

40 pont után:  - szigorú igazgatói megrovás  írásban

Következménye : 2 hét (teljes) kimenő megvonás, és az összes, addig szerzett Jolly eltörlése

 

50 pont után :         - kizárás a kollégiumból  /kollégiumi jogviszony megszűntetése/

KATEGÓRIÁK

A tanulmányi eredmények javításának érdekében, egyedi elbírálással, az igazgató a szülőkkel megbeszélve a folyamatosan gyengén teljesítő tanulóktól a kimenőket megvonhatja.

 

 A    kategória

        Azok tartoznak ide, akiknek tanulmányi átlaga 5,00 - 4,30 között van.

 Kedvezmények: Hétköznap 17.10-ig van kimenőjük. Tanulhatnak a szobájukban.

 

B  kategória

        Azok tartoznak ide, akiknek tanulmányi átlaga  4,29 - 3,80 között van.

Kedvezmények: Hétköznap 16.15-ig van kimenőjük. 16.25-től a tanulókban tanulnak.

A 11.-12.- 13. évfolyam „B” kategóriás tanulói tanulhatnak a szobájukban.

 

C  kategória

        Azok tartoznak ide, akiknek tanulmányi átlaga  3,79 - 3,30 között van.

Kedvezmények: Hétköznap 15.30-ig van kimenőjük. 15.35- 18.00 között a tanulásra kijelölt helységekben tanulnak.

 

D  kategória

        Azok tartoznak ide, akiknek tanulmányi átlaga 3,29 - alatt van.

Hétköznap 15.30-ig  van kimenőjük. 15.35- 18.00 között a tanulásra kijelölt helységekben tanulnak.

 

 

 

KATEGÓRIA:                KÖTELEZŐ                              KIMENŐ

                                         STÚDIUM:                                LEHETŐSÉG:

A (5,00- 4,30)                       1                                           - 17.10 -ig

B (4,29- 3,80)                       2                                           - 16.15 -ig

C (3,79- 3,30)                       3                                           - 15.30 -ig

D (3,29  alatt)                       3                                           - 15.30- ig

 

      Az „A” kategóriás diákok 17.10 után, a „B” kategóriás diákok 16.15 után kötelesek a kollégium épületében tartózkodni, kivéve, ha engedélyezett elfoglaltságuk van, vagy kimenőt vettek ki. Amennyiben ezt nem tartják be, 5 bün­tetőpontot kapnak.

 

NAPIREND

/ HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK /

        6.30                               Ébresztő

        7.00-7.15                       Indulás az iskolába

        8.00-15.30                     Tanítás, Ebéd, Kimenő

        15.35-16.15                   Szigorú szilencium /stúdium/  (C,D)  

        16.15-16.25                   Szünet

        16.25-17.10                   Szigorú szilencium /stúdium/ (B,C,D)

        17.10-17.20                   Szünet

        17.20-18.00                   Szigorú szilencium /stúdium / (A,B,C,D)

        18.00 - 19.00                 Vacsora, Kimenő az 5 - 8. évfolyamnak

                  - 19.30                 Kimenő a  9-10. évfolyamnak

                  - 20.00                 Kimenő a 11-12. évfolyamnak

        20.15 -21.00                  Foglalkozások / csoportmegbeszélés, FÓRUM, diákkör stb.

                                               Lelki program / hetente egyszer kötelező

        21.40-                            Készülődés lefekvéshez

        22.00-                            VILLANYOLTÁS /éjszakai pihenés /

/ PÉNTEK általában /

        Ebédig úgy, mint a többi napokon. Hazautazás. 16.00 -ig el kell hagyni a kollégiumot!

/ PÉNTEK, hosszú /

        6.30                      Ébresztő

        7.10                      Indulás az iskolába

        8.00 - 17.50           Tanítás, Ebéd, Kimenő

        18.00 -                  Vacsora, esti program

        22.00 -                  Villanyoltás /éjszakai pihenő

/ SZOMBAT /

        6.30-tól                 Ébresztő, HAZAUTAZÁS. 9.00-ig el kell hagyni a kollégiumot.

/VASÁRNAP/

             Érkezés 15.00 - tól, de legkésőbb 20.00 - ig. Utána javasolt tanulási idő.         

        21.00 -től minden úgy, mint a hétköznapokon.

     Az igazgató és nevelők a kollégium Házirendjét,- a diákok véleményének meghallgatása után,- kiegészíthetik, vagy annak egyes pontjait meg­vál­toz­tat­hatják. A legutolsó változtatásokat a kollégisták aláírásukkal fogadják el. 

                                    

             Kaposvár, 2015. július 31.                                  

 

                                                                                                                                             

                                                                                                Gödölle Katalin

                                                                                                      igazgató